Besluit van de Minister van Justitie van het Koninkrijk van 1 juli 2010, nummer 2010/1, houdende bekendmaking in Aruba van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 23, eerste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap, artikel 72 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en artikel 2 van de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap,
Besluit:
Artikel 1
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, www.kabga.aw.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie en werkt terug tot 1 april 2010.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant en de Landscourant van Aruba geplaatst.
’s-Gravenhage, 1 juli 2010
De
Minister
de directeur-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht