Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit adviseurs beeldende kunst 1997

Uitgebreide informatie
Besluit adviseurs beeldende kunst 1997
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
1. De Rijksbouwmeester:
Degene die leiding geeft aan het Bureau Rijksbouwmeester
2. Adviseur:
Degene die de Rijksbouwmeester adviseert op het vlak van de toepassing van beeldende kunst, voorzover die toepassing plaatsvindt in het kader van de taak van de Rijksgebouwendienst.
1.
Tot Adviseur kunnen worden benoemd personen, die bij voorkeur het beroep van beeldend kunstenaar uitoefenen dan wel anderszins gekwalificeerd zijn om adviezen met betrekking tot beeldende kunst te verstrekken.
2.
Het aantal Adviseurs dat benoemd wordt is afhankelijk van het aantal kunstprojecten. De Adviseurs worden in principe benoemd voor een tijdvak van maximaal drie jaren. Uitzondering hierop vormen mogelijke benoemingen van adviseurs voor een duidelijk omschreven specifiek kunstproject met een op dat moment van te voren afgesproken doorlooptijd die korter is dan de hierboven bedoelde drie jaren. Verlenging van de benoeming van drie jaar met ten hoogste één jaar is mogelijk. Na het verstrijken van de al dan niet verlengde benoemingsduur is onmiddellijke herbenoeming niet mogelijk.
3.
De Rijksbouwmeester regelt de sollicitatieprocedure conform de gebruikelijke sollicitatieprocedures bij het ministerie van VROM en draagt kandidaten ter benoeming als Adviseur voor aan de Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst.
4.
Benoeming tot Adviseur, alsmede de beëindiging van de met de Adviseur aangegane verbintenis, vindt plaats door de Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst.
5.
Tussentijdse beëindiging van de met de Adviseur aangegane verbintenis is, al dan niet op eigen verzoek, mogelijk.
Artikel 3
De Adviseurs adviseren over:
a. aard en omvang van de opdrachten die aan beeldende kunstenaars kunnen worden verleend;
b. de keuze van de beeldende kunstenaar(s) aan wie een opdracht kan worden verleend en de wijze waarop de keuze moet worden bepaald;
c. de kwaliteit van de door beeldende kunstenaars ingediende ontwerpen en voorstellen, alsmede de daarop betrekking hebbende kostenramingen en begrotingen en over de kwaliteit van het eindresultaat;
d. het verwerven van bestaande werken van beeldende kunst.
Artikel 4
De Adviseurs hebben daarnaast tot taak:
a. het bijhouden en verder uitbouwen van een systeem van signalering en registratie van de toepassingen van beeldende kunst waartoe zal kunnen worden overgegaan;
b. het begeleiden van het totstandkomingsproces van de werken van beeldende kunst vanaf de fase waarin het ontwerp wordt vervaardigd, waarbij de Adviseurs binnen genoemd proces in het bijzonder aandacht besteden aan het totstandkomen van samenwerking tussen alle bij het bouwwerk, waarvoor het werk van beeldende kunst bestemd is, betrokken partijen;
c. het aanleggen en bijhouden van een documentatie in beeld en geschrift over de resultaten van de verleende opdrachten;
d. het leveren van redactionele bijdragen aan een mede door toedoen van de Rijksgebouwendienst uitgegeven openbaar bulletin, dat informatie bevat over de toepassingen van beeldende kunst in het kader van de taak van de Rijksgebouwendienst, waaronder begrepen nog te realiseren toepassingen;
e. het op verzoek van de Rijksbouwmeester deelnemen aan besprekingen waarin diens beleid aan de orde is;
f. het op verzoek van de Rijksbouwmeester leveren van schriftelijke bijdragen ten behoeve van het jaarverslag van de Rijksgebouwendienst;
g. het doen van aanbevelingen die kunnen leiden tot een beter samengaan van het totstandkomen van bouwwerken en de toepassing van beeldende kunst;
h. het van commentaar voorzien van nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst en de toepassingsmogelijkheden daarvan, voorzover die ontwikkelingen in het kader van de taak van de Rijksgebouwendienst van belang kunnen zijn.
Artikel 5
De Adviseurs stellen gezamenlijk en in onderling overleg een jaarverslag over hun werkzaamheden samen.
1.
De in artikel 2, onder a, bedoelde Adviseurs ontvangen een nader te bepalen honorarium dat elk jaar opnieuw wordt bijgesteld en dat afhankelijk is van het aantal uren dat aan het adviseurschap is besteed.
2.
Vóór de achtste dag van elke kalendermaand wordt door deze adviseurs bij de Rijksbouwmeester van de Rijksgebouwendienst een declaratie ingediend op basis van een opgave van het aantal uren, dat in de afgelopen maand aan het adviseurschap werd besteed. De aldus gedeclareerde bedragen worden nog in dezelfde maand betaalbaar gesteld, behalve in de gevallen van overmacht of onthouding van goedkeuring aan de declaratie. In deze gevallen geeft de Rijksgebouwendienst onder opgaaf van redenen aan betrokkenen binnen dezelfde maand schriftelijk bericht.
Artikel 7
De administratieve ondersteuning van de Adviseurs wordt verzorgd door het Bureau Rijksbouwmeester.
1.
Het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 1983, nr. 17.10.90534, wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
3.
Dit besluit wordt aangehaald als ’Besluit Adviseurs Beeldende Kunst 1997’.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 augustus 1997
De
Minister
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Adviseurs Beeldende Kunst
+ Hoofdstuk 2. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht