Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2015.

Besluit Adviescommissie Samenspraak en Tegenspraak

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 30 september 2014, nr. MinBuZa.2014.594083, tot instelling van de Adviescommissie Samenspraak en Tegenspraak (Besluit Adviescommissie Samenspraak en Tegenspraak)
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Gelet op artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;
Gelet op het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2014, nr. DSO/MO-113/2014 tot vaststelling van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020);
Besluit:
1.
Er is een Adviescommissie Samenspraak en Tegenspraak.
2.
De commissie adviseert de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de beoordeling van aanvragen voor een strategisch partnerschap in het kader van Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020.
1.
De commissie toetst de ambtelijke beoordeling van aanvragen op kwaliteit van het beoordelingsproces, consistentie en objectiviteit met de beleidsregels voor Strategische partnerschappen 2016–2020.
2.
De toetsing van de commissie resulteert in een oordeel omtrent de zorgvuldigheid van de ambtelijke beoordeling van de aanvragen. In het advies aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden de argumenten voor een negatief oordeel duidelijk aangegeven en worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de negatief beoordeelde onderdelen van de beoordeling.
3.
Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de aanvraag waarop het advies betrekking heeft.
Artikel 3
Voor de periode vanaf 1 september 2014 tot en met 31 januari 2015 worden tot lid van de commissie benoemd:
a. de heer P. ’t Hart, te Driebergen-Rijsenburg, tevens voorzitter;
b. mevrouw J.I.G.J. Jeurissen, te ‘s Gravenhage;
c. de heer H.E.J. Jorritsma, te Haarlem.
1.
De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.
2.
De commissie streeft naar consensus in haar besluitvorming. Indien de stemmen staken, besluit de voorzitter.
3.
De commissie legt haar bevindingen vast in twee rapporten betreffende de beoordeling van de aanvragen in de eerste, respectievelijk de tweede beoordelingsfase in het kader van ‘Samenspraak en Tegenspraak’.
4.
De commissie brengt haar eerste rapport uiterlijk op 17 oktober 2014 aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uit en haar tweede rapport binnen 10 werkdagen na afronding van de getoetste procedure met als uiterste datum 15 januari 2015.
1.
De voorzitter van de commissie kan voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding ontvangen van € 333,10.
2.
De overige niet-ambtelijke leden van de commissie kunnen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding ontvangen van € 256,24.
1.
Het beheer door de commissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
2.
Na afronding van haar werkzaamheden draagt de commissie haar archief over aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2014. Het besluit vervalt met ingang van 1 februari 2015.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie Samenspraak en Tegenspraak.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.
De
Minister
de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht