Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2016. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2016.

Besluit Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water Facility 2014-2016

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 24 juni 2014, nr. DME-2014.329437 tot instelling van de Adviescommissie Geo-data for Agriculture and Water faciliteit (Besluit Adviescommissie Geo-data for Agriculture and Water facility)
De Minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Gelet op artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;
Gelet op artikel 10.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Gelet op het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 juli, nr. MinBuZa-2013.218333, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Geo-data for Agriculture and Water facility 2013–2014);
Besluit:
1.
Er is een Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water facility 2013–2014.
2.
De commissie adviseert de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de beoordeling van projectvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de Geo-data for Agriculture and Water facility 2014–2016.
1.
De commissie toetst de beoordeling en ranking van projectvoorstellen op kwaliteit en consistentie met de beleidsregels van het besluit Geo-data for Agriculture and Water facility 2014–2016.
2.
De toetsing van de commissie resulteert in instemming met of afwijking van de beoordeling van projectvoorstellen. In het advies van de commissie worden de argumenten bij een afwijkend oordeel duidelijk aangegeven.
3.
Het advies van de commissie is zwaarwegend voor de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
4.
Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij het ingediend projectvoorstel.
1.
Voor de periode vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2016 worden tot lid van de commissie benoemd:
a. Dhr. SJEF IJZERMANS, Wageningen;
b. Mevr. HEDWIG BRUGGEMAN, Arnhem;
c. Mevr. JACQUELINE BARENDSE, Amsterdam;
d. Dhr. RUDY RABBINGE, Wageningen;
e. Dhr. KAREL WAKKER, Delft;
f. Dhr. MARTIEN MOLENAAR, Enschede.
2.
De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
3.
De leden van de commissie zijn te allen tijde herbenoembaar.
1.
De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.
2.
Het vereiste quorum voor een besluitvormende vergadering van de commissie is bereikt bij aanwezigheid van een meerderheid van de benoemde leden. De commissie streeft naar consensus in haar besluitvorming over het advies. Indien de stemmen staken dan besluit de voorzitter.
3.
De minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen. De waarnemer heeft geen stemrecht.
4.
De commissie legt haar bevindingen vast in een adviesrapport betreffende de toetsing van de beoordeling van de aanvragen in het kader de Geodata for Agriculture and Water Faciliteit en brengt dit rapport uiterlijk binnen zes weken na de vergadering uit aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
1.
De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 350,00.
2.
De ander leden van de Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water Facility ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 250,00.
1.
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voorziet in het secretariaat van de commissie.
2.
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kan de commissie in het tweede jaar verzoeken een evaluatieverslag op te stellen, waarin aandacht wordt besteed aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de taakvervulling van de commissie. Dit verslag wordt aan de minister toegezonden.
1.
De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taken benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.
2.
Het beheer door de commissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
3.
Na afronding van haar werkzaamheden draagt de commissie haar archief over aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2016.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water Facility 2014–2016.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.
De
Minister
de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht