Let op. Deze wet is vervallen op 4 februari 2014. U leest nu de tekst die gold op 3 februari 2014.

Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit

Uitgebreide informatie
Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit
De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,
Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit,
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
Commissie: de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit
Wet: de Wet op de Kansspelen
Artikel 2
Er is een Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit.
Artikel 3
De commissie heeft tot taak de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit te adviseren over de te nemen beslissingen op haar door de Kansspelautoriteit voorgelegde bezwaren tegen besluiten op grond van artikelen 35, 35a en 35b van de Wet op de Kansspelen.
Artikel 4
De commissie bestaat uit tenminste twee leden en een onafhankelijke voorzitter.
De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit benoemt en ontslaat de onafhankelijke voorzitter.
De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en kan worden herbenoemd.
De leden van de commissie worden aangewezen uit de medewerkers van de Kansspelautoriteit.
Artikel 5
Een van de leden van de commissie wordt belast met het secretariaat van de commissie.
Artikel 6
Voorzitter en leden van de commissie verschonen zich van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn geweest.
Artikel 7
Aan de behandeling van een zaak nemen ten minste deel de voorzitter en één lid.
Zij stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De leden van de commissie hebben met betrekking tot de hen voorgelegde bezwaren volledig toegang tot alle op de zaak betrekking hebbende stukken.
Artikel 8
De commissie brengt haar advies uit binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de Kansspelautoriteit ( artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht).
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit.
Den Haag, 11 juni 2013
De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht