Let op. Deze wet is vervallen op 28 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 27 juli 2010.

Besluit adviescommissie arbeidskostenontwikkeling gesubsidieerde sectoren Justitie

Uitgebreide informatie
Besluit adviescommissie arbeidskostenontwikkeling gesubsidieerde sectoren Justitie Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
De Minister van Justitie,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
In overeenstemming met de werkgeversorganisaties, De Stichting Reclassering Nederland, de Werkgeversvereniging van de Buro’s voor Rechtshulp, de Werkgeversvereniging Raden voor Rechtsbijstand en de Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde sector;
Overwegende dat het wenselijk is een commissie in te stellen die adviseert inzake geschillen die zich voordoen in het overleg over de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de sectoren op het terrein van Justitie;
Besluit:

Begripsomschrijving

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
a) De minister:
De minister van Justitie
b) werkgeversorganisaties:
werkgeversorganisaties die betrokken zijn bij het arbeidskostenoverlegmodel
c) de vier werkgeversorganisaties:
De Stichting Reclassering Nederland, de Werkgeversvereniging van de Buro’s voor Rechtshulp, de Werkgeversvereniging Raden voor Rechtsbijstand en de Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde sector.
d) Justitie-overleg:
het overleg tussen de minister en de werkgeversorganisaties, al dan niet gezamenlijk, over de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling.

Taak en samenstelling van de commissie

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Er is een commissie die tot taak heeft te adviseren in geschillen die zich voordoen in het overleg tussen de minister en werkgeversorganisaties met betrekking tot de vaststelling van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de sectoren op het terrein van het ministerie van Justitie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
1.
De commissie is gevestigd te ’s-Gravenhage.
2.
De commissie bestaat uit:
a. een voorzitter, lid;
b. een plaatsvervangend voorzitter
c. twee leden; en
d. twee plaatsvervangende leden.
3.
De leden worden benoemd voor een tijdvak van 4 jaar. Herbenoeming is mogelijk.
4.
De onafhankelijke voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden benoemd door de minister in overeenstemming met de werkgeversorganisaties.
5.
De minister benoemt daarnaast een lid en een plaatsvervangend lid.
6.
De minister benoemt, op voordracht van de werkgeversorganisaties, een lid en een plaatsvervangend lid.

Secretariaat

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het secretariaat van de commissie berust bij de Stichting Centrum voor arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel te ’s-Gravenhage.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Werkwijze Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
1.
De commissie treedt op in een samenstelling van drie leden: de voorzitter of zijn plaatsvervanger, een lid als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, en een lid als bedoeld in artikel 3, zesde lid.
2.
De leden en de secretaris die bij uitoefening van hun taak de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn voorzover voor hen niet reeds uit hoofde van ambt beroep of wettelijk voorschrift tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht of uit hun taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De commissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De leden van de commissie ontvangen een vacatiegeld dan wel vaste beloning, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfskosten volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.

Kennisgeving en reflectieperiode

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
1.
Kennisgeving dat een geschil is ontstaan wordt schriftelijk gedaan aan de commissie door de minister danwel door één of meerdere werkgeversorganisaties.
2.
De kennisgeving wordt door degene die de kennisgeving heeft gedaan in afschrift gezonden aan de vier werkgeversorganisaties en aan de minister.
3.
De minister of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger is voorzitter van het Justitie-overleg. Deze schrijft binnen 7 dagen nadat hij de kennisgeving heeft ontvangen een nieuwe vergadering uit met de direkt bij het geschil betrokken werkgeversorganisatie(s) om te bezien of het overleg alsnog zal worden voortgezet. Indien de direct bij het geschil betrokken partijen aanstonds van oordeel zijn dat nieuw overleg geen zin heeft, blijft de tweede volzin buiten toepassing.

Adviesaanvraag

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 9
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
1.
Indien besloten wordt het Justitie-overleg niet voort te zetten, wordt binnen 72 uur schriftelijk en met redenen omkleed advies gevraagd aan de commissie.
2.
Advies kan worden gevraagd door de minister, door ieder van de werkgeversorganisaties afzonderlijk, alsmede door de minister en/of de werkgeversorganisaties gezamenlijk.
3.
De commissie hoort de minister en de direkt bij het geschil betrokken werkgeversorganisatie(s) in elkaars aanwezigheid.

Inhoud van het advies

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 10
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
1.
Het advies van de commissie heeft zoveel mogelijk betrekking op het geheel van de overheidsbijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling, resulterend in een advies over de redelijk geachte overheidsbijdrage.
2.
Het advies kan daarbij ingaan op zowel de gevolgde procedures als op de inhoud van de gewisselde argumenten.
3.
Het advies wordt zo mogelijk unaniem vastgesteld. In het advies wordt geen minderheidsstandpunt opgenomen en het bevat in ieder geval:
a. de namen van degenen die advies hebben gevraagd;
b. een overzicht van de standpunten van alle direct bij de adviesaanvraag betrokkenen over het onderwerp en de inhoud van het geschil;
c. de conclusie van het advies en de motivering.
Artikel 11
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Wanneer het geschil een onderwerp betreft dat meerdere werkgeversorga-nisaties aangaat worden de standpunten van deze werkgeversorganisaties bij het advies betrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 12
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het advies wordt gedagtekend en ondertekend door de voorzitter van de commissie en de secretaris.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 13
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De voorzitter van de commissie draagt ervoor zorg dat het advies binnen vier weken nadat de adviesaanvraag is ontvangen aan degenen die direkt betrokken zijn bij het geschil ter kennis wordt gebracht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 14
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1996.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Artikel 15
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit adviescommissie arbeidskostenontwikkeling gesubsidieerde sectoren Justitie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Dit besluit en de toelichting daarop zal in de Staatscourant worden geplaatst. Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
’s-Gravenhage, 23 april 1996
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 11936, datum inwerkingtreding 28-07-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.
Minister
Inhoudsopgave
+ Begripsomschrijving
+ Taak en samenstelling van de commissie
+ Secretariaat
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
+ Kennisgeving en reflectieperiode
+ Adviesaanvraag
+ Inhoud van het advies
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht