Let op. Deze wet is vervallen op 12 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 11 december 2013.

Besluit aanwijzing vuurwapendragers bij het Dienstonderdeel Opsporing van de Algemene Inspectiedienst

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 15 juli 2008, kenmerk 5555570/08, strekkende tot aanwijzing van vuurwapendragers bij de bijzondere opsporingsdienst, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
De Minister van Justitie,
De opsporingsambtenaren van het observatieteam van het Dienstonderdeel Opsporing van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan te wijzen als vuurwapendragers.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing vuurwapendragers bij het Dienstonderdeel Opsporing van de Algemene Inspectiedienst.
Gelet op artikel 3a, derde lid van de Wet wapens en munitie en de artikelen 4 en 5 van de Regeling wapens en munitie;
Overwegende dat met het oog op een goede taakuitvoering door de bijzondere opsporingsdienst, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten noodzakelijk is om een aantal opsporingsambtenaren van deze dienst aan te wijzen als vuurwapendrager;
Besluit:
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 15 juli 2008
De
Minister
hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht