Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 februari 2005 tot machtiging van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 (Besluit aanwijzing toezichthouders Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 sector pluimvee en eieren (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren:
gelet op artikel 6, eerste lid, onder e., van de Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986, en artikel 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gezien afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
De volgende nader genoemde personen, als controleur werkzaam bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Zeist, zijn gemachtigd tot het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 door onder het productschap ressorterende ondernemingen:
a. mw. P.A.M. Barten, geboren op l februari 1966 te Lieshout;
b. dhr. R.J.H. Jans, geboren op 4 oktober 1957 te Elsendorp;
c. dhr. H.H. Kosse, geboren op 31 december 1965 te Slagharen;
d. dhr. W.J.J. Peeters, geboren op 9 juli 1957 te Roggel.
2.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen naast een ingevolge artikel 5:17, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.
1.
De volgende nader genoemde personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Centraal Bureau Slachtveediensten, gevestigd te Utrecht, zijn gemachtigd tot het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 door onder het productschap ressorterende ondernemingen:
a. de heer van Galen, E.C.F., geboren op 31 december 1956 te Schipluiden;
b. de heer Verhoeven, F.J.M., geboren op 16 januari 1965 te Udenhout.
2.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen l986 sector pluimvee en eieren (PPE) 2005.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 10 februari 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht