Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 8 april 2010 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie; afdeling 5.2 en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht; en de artikelen 91, vierde lid, 93, vierde lid, en 96, vijfde lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s;
Besluit:
Artikel 1
Aan de secretaris van het Productschap Luimvee en Eieren wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van het Centrum voor Bedrijfsdiensten B.V. te Zeist en die medewerkers van de Stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten te Barneveld, die het toezicht op de naleving van de in de bijlage genoemde verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van de onder het productschap ressorterende sectoren en ervaring met inspectiewerkzaamheden.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010.
2.
Het Besluit aanwijzing toezichthouders verordeningen (PPE) 2009, wordt ingetrokken.
3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 8 april 2010
plv. voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht