Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens bepaalde, worden aangewezen: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Uitvoeringswet verdrag chemische wapens.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 april 1997
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht