Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2018. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2018.

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Plantenziektenkundige Dienst

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 2008, nr. PG/ZP-2899659, houdende aanwijzing toezichthoudende ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 25, eerste lid, onderdeel a, van de Warenwet;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften betreffende het verhandelen van Lucky Bamboo (Dracaenan sandrina) zijn belast de controleambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht