Let op. Deze wet is vervallen op 16 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 15 september 2006.

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Commissariaat voor de Media

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Commissariaat voor de Media
Het Commissariaat voor de Media,
gelet op artikel 134, derde lid, van de Mediawet, en artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet;
Besluit:
Artikel I
Met het toezicht bedoeld in artikel 134, derde lid, van de Mediawet en artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet zijn belast, naast de leden van het Commissariaat voor de Media, de medewerkers van het Commissariaat voor de Media, met uitzondering van de volgende medewerkers: de personeelsfunctionaris, de voorlichter, de medewerker voorlichting, de medewerkers van de afdeling Bedrijfsbureau en alle administratieve en secretariële medewerkers.
Artikel II
De in artikel I met het toezicht belaste medewerkers zijn tot de uitoefening daarvan bevoegd indien en voorzover hen een daartoe strekkend legitimatiebewijs, als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht, is verstrekt.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Commissariaat voor de Media.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Het Commissariaat voor de Media,
voorzitter.
commissaris
Programma Toezicht
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht