Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2012 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek (Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2013)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 5, 8 en 10 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2013;
Besluit:
1.
Als ondernemersorganisatie in de veehandel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2013 worden aangewezen: -
Alle afdelingen van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee;-
Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland;-
Centrale Vereniging voor Coöperatieve Handel.
2.
Als ondernemersorganisatie als bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2013 , worden aangewezen: -
Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie;-
Centrale Organisatie voor de Vleessector;-
Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2013.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 31 oktober 2012
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht