Let op. Deze wet is vervallen op 22 augustus 2007. U leest nu de tekst die gold op 21 augustus 2007.

Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet MOT toezicht

Uitgebreide informatie
Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet MOT toezicht Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 161, datum inwerkingtreding 22-08-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 16-10-2006.
Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 161, datum inwerkingtreding 22-08-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 16-10-2006.
Gelet op artikel 8a, aanhef en lid 1, sub h en i èn lid 2, sub i en j van de Ministeriële Regeling van 3 september 2003, Stcrt. 2003, 174 (Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties;
Gelet op de artikelen 7 en 8 van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid);
Gelet op artikel 9 van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT);
Gelet op artikel 1, onderdeel d en e van het Koninklijk besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing van instellingen en diensten in het kader van de Wid en de Wet MOT;
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 161, datum inwerkingtreding 22-08-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 16-10-2006.
a. Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) belast de onder b. genoemde functionarissen met het toezicht op de naleving van artikel 7 en 8 Wid en artikel 9 Wet MOT.
b. Onder functionarissen wordt hier verstaan: de algemeen directeur, sectordirecteur Wid/MOT, de onderzoekers Wid/MOT toezicht (toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht ), de beleidsmedewerkers, de informatieanalist(en) en de personen fungerend als waarnemer van de hiervoor genoemden, allen werkzaam bij het BFT.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet MOT toezicht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 161, datum inwerkingtreding 22-08-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 16-10-2006.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2003.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 161, datum inwerkingtreding 22-08-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 16-10-2006.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit Aanwijzingsbesluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 161, datum inwerkingtreding 22-08-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 16-10-2006.
Utrecht, 17 augustus 2005
Bureau Financieel Toezicht, Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 161, datum inwerkingtreding 22-08-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 16-10-2006.
bestuursvoorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht