Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083658, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor de toepassing van verordening (EU) nr. 508/2014 inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 123 van verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PbEU 2013, L 347);
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
verordening 1303/2013: verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PbEU 2013, L 347);
verordening 508/2014: verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 149).
Artikel 2. Aanwijzing autoriteiten
Voor de toepassing van verordening 508/2014 worden aangewezen:
a. als managementautoriteit als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van verordening 1303/2013: de minister;
b. als certificeringsautoriteit als bedoeld in artikel 123, tweede lid, van verordening 1303/2013: de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
c. als auditautoriteit als bedoeld in artikel 123, vierde lid, van verordening 1303/2013: de directeur van de Auditdienst Rijk van het Ministerie van Financiën.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 juni 2015
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Aanwijzing autoriteiten
Artikel 3. Inwerkingtreding
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht