Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2010.

Besluit aanwijzing keuringsinstantie emissie-eisen stookinstallaties

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing keuringsinstantie emissie-eisen stookinstallaties
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties Hinderwet (Stb. 1990, 197) en de voorschriften 10.3.2 en 10.3.12 van bijlage I, behorende bij het Besluit emissie-eisen stookinstallaties Hinderwet;
Besluit:
Artikel 1
Het VEG-gasinstituut wordt aangewezen als instantie voor de uitvoering van bekeuringen, bedoeld in de voorschriften 10.3.2 en 10.3.12, opgenomen in bijlage I, behorende bij Besluit emissie-eisen stookinstallaties Hinderwet (Stb. 1990, 197).
Artikel 2
Dit besluit wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Staatscourant wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 15 februari 1991.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht