Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2011, nr. 2011-2000585717, tot aanwijzing van de instantie voor advies over ontheffing van een of meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Met ingang van 1 januari 2012 wordt als instantie voor advies over de ontheffing van een of meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets, aangewezen: Stichting Arbo Consult, gevestigd te Curaçao.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant en het Publicatieblad van Curaçao worden geplaatst.
Gelet op artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets en artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011;
Besluit:
’s-Gravenhage, 22 december 2011
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht