Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 juli 2011, nr. 5704528/11, houdende aanwijzing van de instantie die de vergoeding aan gerechtsdeurwaarders verstrekt voor verrichte werkzaamheden in het kader van een toevoeging (Besluit aanwijzing instantie uitbetaling vergoeding werkzaamheden gerechtsdeurwaarders in rechtsbijstandzaken)
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 40, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;
Besluit:
Artikel 1
De griffie van het gerecht waar de gerechtsdeurwaarder kantoor houdt, draagt overeenkomstig artikel 40 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 zorg voor de uitbetaling van de vergoeding die de gerechtsdeurwaarder ontvangt voor het uitbrengen van een exploot of het opmaken van een proces-verbaal dan wel de verlening van rechtsbijstand bij de tenuitvoerlegging van de uitspraak in een zaak waarvoor een toevoeging is verleend.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2010.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing instantie uitbetaling vergoedingwerkzaamheden gerechtsdeurwaarders in rechtsbijstandzaken.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht