Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 december 2004, nr. MJZ2004125791, houdende de aanwijzing van de instantie voor de melding van de afgifte van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.38, derde lid, en 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer (aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen)
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op de artikelen 10.38, derde lid, en 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
Besluit:
Artikel 1
Als instantie voor de melding van de afgifte van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.38, derde lid, en 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer wordt aangewezen de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, gevestigd te ’s-Gravenhage.
Artikel 2
Het besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 mei 2003, nr. 2003036921, houdende de tijdelijke aanwijzing van de instantie voor de melding van de afgifte van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer (Stcrt. 94) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 3 december 2004
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht