Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2018. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2018.

Besluit aanwijzing Inspectie voor de Gezondheidszorg ex Besluit in-vitro diagnostica

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 maart 2010, nr. GMT\MVG-2980626, houdende aanwijzing Inspectie voor de Gezondheidszorg op grond van het Besluit in-vitro diagnostica
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 9, derde en vierde lid, van het Besluit in-vitro diagnostica,
Besluit:
Artikel 1
De volgende instantie wordt aangewezen:
Staatstoezicht voor de Volksgezondheid,
Inspectie voor de Gezondheidszorg
St. Jacobsstraat 16
3511 BS Utrecht.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht