Besluit aanwijzing initiële opleidingen
De minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 10 van het Besluit Rechtspositieregeling voor deelnemers aan initiële opleidingen (Stb. 1988, 514);
Besluit:
Artikel I
Als initiële opleidingen worden aangemerkt:
a. de opleiding aan de bedrijfsscholen bewapeningswerkplaats, 574 tankwerkplaats en 575 centrale werkplaats bij het ministerie van Defensie;
b. de opleiding voor functiegroep C van het Loopbaan- en Bezoldigingsreglement Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.
Artikel II
Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Besluit aanwijzing initiële opleidingen, wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 13 januari 1989
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht