Let op. Deze wet is vervallen op 16 december 2015. U leest nu de tekst die gold op 15 december 2015.

Besluit aanwijzing Erfgoedinspectie als centrale autoriteit in de zin van Richtlijn 93/7/EEG

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2011, nr. DCE/303694, houdende de aanwijzing van de EGI als centrale autoriteit in de zin van Richtlijn 93/7/EEG
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Erfgoedinspectie aan te wijzen als centrale autoriteit in de zin van Richtlijn 93/7/EEG.
Gelet op artikel 3 van Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een Lidstaat zijn gebracht, welk artikel bepaalt dat elke lidstaat één of meer centrale autoriteiten aanwijst die de in deze richtlijn omschreven bevoegdheden uitoefenen;
Overwegende dat de Erfgoedinspectie uit hoofde van haar taken en verantwoordelijkheden ingevolge het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 en de managementafspraken tussen de inspectie en het ministerie van OCW feitelijk reeds als ‘centrale autoriteit’ in de zin van voormelde richtlijn fungeert;
Overwegende dat het wenselijk is deze feitelijke status van de Erfgoedinspectie te formaliseren;
Besluit:
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht