Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 januari 2008, nr. ET/TM/7135438, houdende aanwijzing van een elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk gebruikt wordt voor vitale overheidstaken
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 5.16 van de Telecommunicatiewet;
Besluit:
Artikel 1
Het bij het ministerie van Defensie in gebruik en beheer zijnde Netherlands armed forces integrated network (NAFIN) wordt op grond van artikel 5.16 van de Telecommunicatiewet aangewezen als elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk gebruikt wordt voor vitale overheidstaken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Minister van Defensie.
Den Haag, 14 januari 2008
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht