Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing buitengrensinspectiepost luchthaven Amsterdam

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2005, nr. TRCJZ/2005/1232, houdende aanwijzing buitengrensinspectiepost luchthaven Amsterdam
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 4, vijfde lid, van de beschikking nr. 2004/407/EG van de Commissie van de Europese gemeenschappen van 26 april 2004 inzake overgangsbepalingen op het gebied van hygiëne en certificatie krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer van fotografische gelatine uit bepaalde derde landen, artikel 23 van de Destructiewet, artikel 8a van de Uitvoeringsregeling E.G.-verordening gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten;
Besluit:
Artikel 1
Als grensinspectiepost van eerste binnenkomst als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de beschikking nr. 2004/407/EG van de Commissie van de Europese gemeenschappen van 26 april 2004 inzake overgangsbepalingen op het gebied van hygiëne en certificatie krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer van fotografische gelatine uit bepaalde derde landen wordt buitengrensinspectiepost luchthaven Amsterdam aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit treedt terstond in werking.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 27 april 2005
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht