Let op. Deze wet is vervallen op 22 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 21 september 2004.

Besluit aanwijzing ambtenaren ex artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing ambtenaren ex artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 6, zevende lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Stb. 1963, 271);
Besluit:
Artikel 1
De ambtenaren van de Afdeling Ontslagtaken van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangewezen als ambtenren aan wie een Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening, aan wie de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming de arbeidsverhouding te beƫindigen is overgedragen, verplicht is desgevraagd binnen een daartoe gestelde termijn en op de aangewezen wijze alle opgaven en inlichtingen te verstrekken betreffende de wijze waarop die bevoegdheid is uitgeoefend.
Artikel 2
Dit besluit, waarvan afschriften worden gezonden aan het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening, de Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening en de Regionale Directeuren voor de Arbeidsvoorziening, wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.
's-Gravenhage, 19 maart 1991
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht