Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3 Besluit aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten

Uitgebreide informatie
Artikel 3
Aan de aanwijzing, bedoeld in artikel 2, zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. een verbindingskantoor is aanspreekpunt voor AWBZ-verzekerden, zorgaanbieders en gemeenten in de regio waarvoor het is aangewezen, draagt zorg voor doelmatige zorginkoop en informatievoorziening die op de regionale situatie is afgestemd en houdt waar mogelijk rekening met bovenregionale zorg;
b. een verbindingskantoor beschikt over een adequate cliëntvolgende bedrijfsadministratie voor zorg in natura intramuraal en extramuraal waarin een verband ligt tussen de indicatiebesluiten van AWBZ-verzekerden, de geleverde zorg en de betalingen van zorgaanbieders;
c. een verbindingskantoor beschikt over een adequate cliëntvolgende bedrijfsadministratie voor het persoonsgebonden budget, die is afgestemd op de op grond van artikel 44 van de AWBZ vastgestelde regels voor het persoonsgebonden budget;
d. een verbindingskantoor voert op grond van de door de zorgautoriteit, in overeenstemming met het Zorginstituut, opgestelde regels als bedoeld in artikelen 31 en 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg, formele en materiële controle uit, waarbij de informatieopvraag wordt opgesteld op basis van risicoanalyses in samenhang met de toepassing van de landelijk geldende AO/IC-regeling. Een verbindingskantoor voert op grond van het door het Zorginstituut opgestelde controleprotocol controles uit op het verstrekte persoonsgebonden budget;
e. een verbindingskantoor draagt zorg voor een adequate bestrijding van en informatievoorziening over misbruik en oneigenlijk gebruik in de AWBZ ;
f. een verbindingskantoor volgt op basis van de bestaande informatie van de zorgaanbieders de financiële positie van die zorgaanbieders en neemt, indien nodig, actie met het oog op gewenste continuïteit van zorgverlening aan cliënten;
g. een verbindingskantoor voert voor de AWBZ een landelijk uniforme wachtlijstregistratie uit en levert aan het Zorginstituut periodiek betrouwbare informatie over eventuele fricties tussen geïndiceerde zorg en het beschikbare aanbod;
h. een verbindingskantoor komt op grond van de Regeling verslaglegging AWBZ tot jaarlijkse verantwoording over de uitvoering van de AWBZ aan de zorgautoriteit door een financieel verslag en een uitvoeringsverslag van de zorgverzekeraar voor de als verbindingskantoor uitgevoerde taken en alle taken die hem zijn opgedragen door de zorgverzekeraars in de mandaat- en volmachtovereenkomst, conform een door de zorgautoriteit aangegeven model.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht