Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
De Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch (hierna: de Raad),
Gezien:
– Artikel 48c en 48d van de Wet justitie-subsidies;
– Artikel 4:46 t/m 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht;
– Artikel 2 en 4 van het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering;
– Titel III van de Faillissementswet;
– Artikel 3:306 ev BW;
Stelt aanvullend beleid vast ten aanzien van de bewindvoerdersubsidie Wsnp.
Besluit:
1.
Indien de Raad, in het kader van de vaststelling van de bewindvoerdersubsidie, niet over de benodigde gegevens beschikt betreffende het verloop c.q. de afloop van een schuldsanering vraagt hij deze informatie schriftelijk op bij de bewindvoerder.
2.
De bewindvoerder dient naar aanleiding van dit verzoek de gevraagde gegevens binnen een periode van vier weken aan de Raad te overleggen. Indien de bewindvoerder niet binnen deze periode aan het verzoek kan voldoen dient hij de Raad schriftelijk om uitstel te vragen. Dit uitstel wordt verleend voor een periode van maximaal vier weken.
3.
De Raad kan, indien de benodigde gegevens voor uitbetaling van de bewindvoerdersubsidie niet binnen de in artikel 2 gestelde termijn bij de Raad zijn aangeleverd, tot vijf jaar na de datum van verzending van het in artikel 1 gedane verzoek, de aanspraak op de bewindvoerdersubsidie voor de desbetreffende zaak aan de bewindvoerder geheel of gedeeltelijk ontzeggen.
4.
Tegen het besluit van de Raad om het vastgestelde subsidiebedrag te verlagen kan de bewindvoerder op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen bij de Raad. Het bezwaar moet worden ingediend bij de bezwaarcommissie Wsnp.
5.
De toelichting bij dit besluit bevat nadere uitleg over de achtergrond van de bepalingen.
1 oktober 2007
Voorzitter
Secretaris
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht