Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanpassing Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman

Uitgebreide informatie
Besluit aanpassing Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;
Besluit:
Artikel 1
Ten aanzien van de verzoekschriften die zijn ontvangen in de periode 1 september 2003 tot en met 31 augustus 2004 worden de bedragen, genoemd in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman, aangepast als volgt:
a. de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, eerste lid, van dat besluit bedraagt € 1005,– per verzoekschrift;
b. de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, tweede lid, onder a, van dat besluit bedraagt € 3119,– per verzoekschrift;
c. de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, tweede lid, onder b, van dat besluit bedraagt € 212,– per verzoekschrift.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht