Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999
De Staatsecretaris van Justitie,
Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1998 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1997;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1999 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 3,3.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.
Artikel 3
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999.
's-Gravenhage, 3 november 1998
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht