Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1989
De staatssecretaris van Justitie,
Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1988 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1987;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1989 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant
Artikel 3
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1989.
's-Gravenhage, 10 november 1988
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht