Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1985
De staatssecretaris van Justitie,
Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1984 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1983;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1985 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 0,5.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.
Artikel 3
Deze beschikking kan worden aangehaald als Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1985.
's-Gravenhage, 7 november 1984
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht