Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1983
De Staatssecretaris van Justitie,
Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1982 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1981;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet van 22 december 1982, Stb. 704, houdende uitstel van de wijziging van rechtswege door indexering van de bedragen voor levensonderhoud tot 1 april 1983, en afwijking daarbij van de aanpassingsmethodiek, alsmede achterwegelating van de wijziging van rechtswege door indexering van de inkomensgrenzen en eigen bijdragen van de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden per 1 januari 1983;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 april 1983 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 6,4.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.
Artikel 3
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1983.
's-Gravenhage, 7 februari 1983
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht