Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1982
De Minister van Justitie,
Overwegende, dat het indexcijfer der lonen per 30 september 1981 ten minste één procent afwijkt van het indexcijfer der lonen per 30 september 1980;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1982 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 3.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.
Artikel 3
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1982.
's-Gravenhage, 10 november 1981
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht