Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1977
De Minister van Justitie,
Overwegende, dat het indexcijfer der lonen vastgesteld krachtens artikel 9, achtste lid, der Algemene Ouderdomswet, per 30 september 1976 ten minste één procent afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1975;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,
Besluit:
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1977 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 7.
Artikel 2
Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.
Artikel 3
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1977.
's-Gravenhage, 10 november 1976
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht