Beschikking verslag commissie beheer landbouwgronden
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 30, tweede lid, van de Wet Agrarisch Grondverkeer (Stb. 1981, 248);
Besluit:
1.
Het verslag van de commissie beheer landbouwgronden over de werkzaamheden-van het bureau, wordt jaarlijks vóór 1 juli uitgebracht.
2.
Het in het eerste lid bedoelde verslag heeft betrekking op de werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.
1.
Het verslag wordt in een vergadering van de commissie vastgesteld.
2.
Nadat het verslag is uitgebracht wordt het verschijnen ervan in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1982 en wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.
's-Gravenhage, 23 december 1981
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze,
De
secretaris-generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht