Let op. Deze wet is vervallen op 22 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 21 september 2004.

Beschikking vaststelling minimumloonbedragen per 1 januari 1981

Uitgebreide informatie
Beschikking vaststelling minimumloonbedragen per 1 januari 1981
De Minister van Sociale Zaken,
De bedragen welke met ingang van 1 januari 1981 in de plaats treden van de in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag genoemde bedragen, worden in afwijking van hetgeen in artikel 14, eerste lid, van die wet omtrent de halfjaarlijkse herziening van die bedragen is bepaald, onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
Overwegende dat naar zijn oordeel het belang van de nationale economie en het belang van een evenwichtige inkomensontwikkeling vereist bij de herziening van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 1981 af te wijken van hetgeen daaromtrent in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is bepaald;
Gelet op artikel 1 van de wet van 24 december 1980 tot herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1981 en 1 juli 1981 (Stb. 1980, 717);
Besluit:
a. f 1 882,40
b. f 434,40
c. f 86,88
's-Gravenhage, 13 januari 1981
De
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht