Beschikking van den Minister van Economische Zaken, houdende voorschriften betreffende de aanduiding, waarvan voorzien moeten zijn de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, bedoeld in artikel 6, zevende lid, van de IJkwet 1937 (Staatsblad no. 627)
De Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 6, zevende lid, van de IJkwet 1937 (Staatsblad no. 627), zooals deze is gewijzigd bij de wet van 23 November 1946 (Staatsblad no. G 328);
Heeft goedgevonden:
Artikel 1
Als aanduiding, bedoeld in artikel 6, zevende lid, van de IJkwet (Stb. 1989, 10), wordt goedgekeurd:
a. voor maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, bedoeld onder a van dat lid, een der aanduidingen: „voor huishoudelijk gebruik” of „niet voor handelsdoeleinden”;
b. voor maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, bedoeld onder b van dat lid, de aanduiding: „voor uitvoerhandel”;
c. voor maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, bedoeld onder a en b van dat lid, welke naar het oordeel van de ijkinstelling, bedoeld in artikel 22 van de IJkwet van te geringe afmetingen zijn voor het aanbrengen van een der hiervoren genoemde aanduidingen, een Andreaskruis, mits de aanduiding naar het oordeel van de ijkinstelling, bedoeld in artikel 22 van de IJkwet op een in het oog vallende plaats, duidelijk, duurzaam en onuitwisbaar is aangebracht.
1.
Deze beschikking wordt afgekondigd in de Nederlandsche Staatscourant .
2.
Zij treedt in werking met ingang van 1 Januari 1947. Op dat tijdstip vervalt de beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 27 December 1940, no. 58949 J.A., Directie van Handel en Nijverheid ( Nederlandsche Staatscourant 1940, no. 253).
's-Gravenhage, 24 December 1946
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht