Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beschikking erkenning psychiatrische poliklinieken 1989

Uitgebreide informatie
Beschikking erkenning psychiatrische poliklinieken 1989
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655):
Gehoord de Ziekenfondsraad;
Besluit:
1.
De in de bijlage vermelde instellingen worden erkend als psychiatrische polikliniek als bedoeld in de Regeling poliklinische psychiatrische hulp AWBZ (Stcrt. 1988, 252).
2.
De erkenning geldt voor onbepaalde tijd met uitzondering van de onder H23 genoemde instelling waarvoor de erkenning geldt tot 1 oktober 1992 en de onder G15, 125, K7 en K8 genoemde instellingen waarvoor de erkenning geldt tot 1 januari 1993.’.
3.
De beschikking van 9 juni 1987, DGVGZ/VTA/VERZ/VE-801957 met de daarbij behorende bijlage, waarbij de in de bijlage genoemde instellingen werden erkend als psychiatrische polikliniek, wordt ingetrokken.
4.
Deze beschikking welke kan worden aangehaald als Beschikking erkenning psychiatrische poliklinieken 1989 wordt met de bijbehorende bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van plaatsing en werkt terug tot en met 1 januari 1989.
Rijswijk, 7 april 1989
De voornoemd,
staatssecretaris
namens deze,
De
directeur Verzekeringen, Tarieven en Arbeidsvoorwaarden
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht