Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989

Uitgebreide informatie
Beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655);
Gehoord de Ziekenfondsraad;
Besluit:
1. De in de bijlage vermelde instellingen worden in de aldaar vermelde omvang erkend als psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis als bedoeld in de Regeling psychiatrische ziekenhuisverpleging AWBZ (Stcrt. 1988, 252).
2. De erkenning geldt voor onbepaalde tijd met uitzondering van de onder D5 en E7 genoemde instellingen waarvoor de erkenning geldt tot 1 januari 1990.
3. De beschikking van 9 april 1987, DGVGZ/VTA/VERZ/VE-800737, alsmede die van 25 maart 1987, DGVGZ/VTA/VERZ/VE-801089 met de daarbij behorende bijlage , waarbij de in de bijlage genoemde instellingen werden erkend als psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, wordt ingetrokken.
4. Deze beschikking welke kan worden aangehaald als beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989 wordt met de bijhorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van plaatsing en werkt terug tot en met 1 januari 1989.
Rijswijk, 24 mei 1989
De voornoemd,
staatssecretaris
Namens deze,
De
directeur Verzekeringen, Tarieven en Arbeidsvoorwaarden
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht