Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2010.

Beschikking aanwijzing adviserende instelling uitvoering Wet werk en inkomen kunstenaars

Uitgebreide informatie
Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/04/84801b, houdende aanwijzing van de adviserende instelling in het kader van de uitvoering van de Wet werk en inkomen kunstenaars
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 35, eerste lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars;
Besluit:
Artikel 1
De Stichting Kunstenaars & CO te Amsterdam wordt aangewezen als instelling die tot taak heeft het college in het kader van de uitvoering van de Wet werk en inkomen kunstenaars van advies te dienen of:
a. de aanvraag is ingediend door een kunstenaar en of aan de eisen, bedoeld in de artikel 8, onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars is voldaan;
b. de uitkering moet worden beƫindigd om de reden, bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars;
c. het aanbieden van een voorziening als bedoeld in artikel 21 van de Wet werk en inkomen kunstenaars noodzakelijk is;
d. verblijf in het buitenland als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars noodzakelijk is in verband met de beroepsuitoefening als kunstenaar.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 17 december 2004
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht