Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Beschikbare gelden 1987 Bedrijfsfonds voor de Pers

Uitgebreide informatie
Beschikbare gelden 1987 Bedrijfsfonds voor de Pers
De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 128, eerste lid, van de Mediawet (Stb. 1987, 249);
Besluit:
Artikel 1
Aan het Bedrijfsfonds voor de Pers staan voor het jaar 1988 de navolgende bedragen ter beschikking ten behoeve van door het Fonds te verlenen financiële steun op grond van artikel 130 of 131 van de Mediawet :
a. Compensatieregeling voor Dagbladen 1985: f 15 miljoen.
b. Compensatieregeling voor Dagbladen 1986: f 15 miljoen.
c. Overige financiële steun, zoals bedoeld in artikel 54, onderdeel b tot en met d, van het Mediabesluit (Stb. 1987, 573), alsmede in artikel 130, vierde lid, van de Mediawet: f 5 miljoen.
Artikel 2
Het saldo van het bedrag waarover het Fonds in 1988 het beheer voert, verminderd met de bedragen genoemd in artikel 1, wordt aangewend voor:
a. Individuele steunverlening aan persorganen in de vorm van krediet en kredietfaciliteiten, zoals bedoeld in artikel 130, eerste lid, van de Mediawet.
b. De kosten van het Fonds als bedoeld in artikel 126 van de Mediawet, voor zover deze door mij zijn goedgekeurd.
Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de Algemene Rekenkamer en aan het bestuur van het Bedrijfsfonds voor de Pers.
Rijswijk, 24 december 1987
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht