Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
Gelet op artikel 5, vijfde lid, van het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing;
Gezien de voordracht van de Auditdienst Rijk en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;
besluit
1.
Tot lid van de Toezichtsraad BIT worden benoemd:
a. Prof. dr. H. Verkruijsse;
b. Prof. dr. P. Klint.
2.
De benoeming geldt voor de periode van 16 oktober 2015 tot 16 april 2018.
1.
De leden ontvangen een vergoeding per vergadering van 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
2.
De leden ontvangen een vergoeding van reiskosten op grond van het Reisbesluit binnenland .
Artikel 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan betrokkenen.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Benoeming
Artikel 2. Vergoeding
Artikel 3. Citeertitel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht