Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.

Benoeming leden overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld

Uitgebreide informatie
Benoeming leden overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de artikelen 7 en 8 van de Regeling aanwijzing nationaal park Dwingelderveld,
Gezien de gedane voordrachten;
Besluit:
Artikel 1
In het overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld worden benoemd:-
als lid, tevens voorzitter: de heer C. van Dijk;-
als vertegenwoordiger van de provincie Drenthe; de heer H. A. A. Lange;-
als vertegenwoordiger van de gemeente Beilen: de heer B. de Vries;-
als vertegenwoordiger van de gemeente Dwingeloo: de heer mr. J. H. van der Laan;-
als vertegenwoordiger van de gemeente Ruinen: de heer mr. K. de Boer;-
als vertegenwoordiger van het waterschap De Oude Vaart: de heer A. Oosting;-
als vertegenwoordiger van het waterschap De Wold Aa: de heer K. J. Timmerman;-
als vertegenwoordiger van het Recreatieschap Zuid-West Drenthe en als vertegenwoordiger van het Recreatieschap Noord- en Midden-Drenthe: de heer ing. H. van Dam;-
als vertegenwoordiger van het Staatsbosbeheer: de heer ir. A. de Gelder;-
als vertegenwoordiger van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland: de heer ir. F. G. Blanckenborg;-
als vertegenwoordiger van de kleine particuliere eigenaren: de heer L. Muggen, te Ansen, de heer J. Wiechers, te Dwingeloo.
Artikel 2
Als secretaris van het overlegorgaan vanwege de provincie Drenthe wordt aangewezen: de heer mr. W. R. Visser.
Artikel 3
De beschikking van 9 juli 1986 (Stcrt. 129) betreffende de benoeming van de leden van het overlegorgaan nationaal park in oprichting Dwingelderveld, wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 22 augustus 1991.
's-Gravenhage, 21 augustus 1991
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht