Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Beleidsregels weigering ziekengeld bij bestaande of te verwachten ongeschiktheid

Uitgebreide informatie
Beleidsregels weigering ziekengeld bij bestaande of te verwachten ongeschiktheid
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Ziektewet;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. aanvang van de verzekering: de dag met ingang waarvan de verzekerde werknemer is in de zin van de Ziektewet , voor zover hij geen werknemer is als bedoeld in artikel 8a van die wet;
b. normaal arbeid verrichten: arbeid verrichten met dezelfde functiebelasting, arbeidsduur, beloning en arbeidsomstandigheden als een vergelijkbare gezonde werknemer.
1.
Ten aanzien van de verzekerde die na de aanvang van de verzekering drie maanden of langer normaal arbeid heeft verricht, wordt de bevoegdheid tot het weigeren van de uitkering van ziekengeld, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de Ziektewet, niet uitgeoefend.
2.
Ten aanzien van de verzekerde die korter dan drie maanden normaal arbeid heeft verricht, wordt de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid slechts uitgeoefend indien hij bij de aanvang van de verzekering heeft moeten weten dat hij ongeschikt was voor de arbeid die hij zou gaan verrichten, of indien hij wegens zijn gezondheidstoestand bij de aanvang van de verzekering kennelijk heeft moeten verwachten dat hij binnen drie maanden voor die arbeid ongeschikt zou worden.
1.
Het ziekengeld wordt geweigerd met ingang van de dag na de bekendmaking aan de verzekerde van het besluit tot weigering indien voorafgaand aan die bekendmaking reeds ziekengeld is uitgekeerd.
2.
In andere gevallen wordt het ziekengeld blijvend geweigerd.
Artikel 4. Intrekking van besluit
Het Besluit ongeschiktheid bij of kort na aanvang verzekering Ziektewet wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 1 juni 2004
Voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Ongeschiktheid bij aanvang van de verzekering
Artikel 3. Tijdelijke of blijvende weigering
Artikel 4. Intrekking van besluit
Artikel 5. Inwerkingtreding
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht