Besluit Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het controleren van cliënten met een uitkering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen door middel van het afleggen van huisbezoeken het protocol als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 22 juli 2014
Voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht