Let op. Deze wet is vervallen op 21 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op 20 januari 2015.

Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister

Uitgebreide informatie
Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister
De directie van de RDW (Dienst Wegverkeer),
Gelet op artikel 42a, vierde lid van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 7, tweede lid, van het Kentekenreglement en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Als gevoelige gegevens, als bedoeld in artikel 42a, eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 7, tweede lid, van het Kentekenreglement, worden de in de bijlage bij dit besluit genoemde gegevens uit het kentekenregister aangewezen.
Artikel 2
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
Artikel 3
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De ,
directie van de RDW
namens deze:
Algemeen directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht