Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2005.

Beleidsregels beoordeling participatieverzoek

Uitgebreide informatie
Beleidsregels beoordeling participatieverzoek
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 71b, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 10 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en artikel 30, eerste lid, onderdeel b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1. Beoordelingskader
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van een participatieverzoek van een werkgever een beoordelingskader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels beoordeling participatieverzoek.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 30 augustus 2005
De
voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1. Beoordelingskader
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht