Let op. Deze wet is vervallen op 4 juni 2008. U leest nu de tekst die gold op 3 juni 2008.

Beleidsregel luchtwaardigheidseisen

Uitgebreide informatie
Beleidsregel luchtwaardigheidseisen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 5, vijfde lid, onder c, van het Besluit luchtwaardigheid;
Besluit
Artikel 1
In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, onder c, van het Besluit luchtwaardigheid hanteert de minister in afwijking van de in artikel 5, eerste lid, van dat besluit genoemde eisen, voor de keuring van de volgende categorieën luchtvaartuigen de daarbij genoemde luchtwaardigheidseisen:
a. grote vliegtuigen:
1°. indien de eerste aanvraag tot type certificatie is ingediend vóór 1 februari 1980, naar keuze van de aanvrager:
1. bijlage I bij deze regeling, of
2. de in JAR 25 opgenomen luchtwaardigheidseisen, welke golden op het moment van de eerste aanvraag voor type-certificatie;
indien de eerste aanvraag voor type-certificatie is ingediend na 31 januari 1980, doch vóór 1 januari 1992: de in JAR 25 opgenomen luchtwaardigheidseisen, welke golden op het moment van de eerste aanvraag voor type-certificatie;
b. kleine vliegtuigen:
1°. indien de eerste aanvraag tot type-certificatie is ingediend vóór 1 januari 1996, naar keuze van de aanvrager:
1. bijlage II bij deze regeling, of
2. de in JAR 23 opgenomen luchtwaardigheidseisen, welke golden op het moment van de eerste aanvraag voor type-certificatie;
c. grote helikopters:
1°. indien de eerste aanvraag tot type-certificatie is ingediend vóór 1 januari 1996, naar keuze van de aanvrager:
1. bijlage III bij deze regeling, of
2. de in JAR 29 opgenomen luchtwaardigheidseisen, welke golden op het moment van de eerste aanvraag voor type-certificatie;
d. kleine helikopters:
1°. indien de eerste aanvraag tot type-certificatie is ingediend vóór 1 januari 1996, naar keuze van de aanvrager:
1. bijlage IV bij deze regeling, of
2. de in JAR 27 opgenomen luchtwaardigheidseisen, welke golden op het moment van de eerste aanvraag voor type-certificatie.
Artikel 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 oktober 2001.
Artikel 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel luchtwaardigheidseisen.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2.
Artikel 3.
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht