Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes
De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Gelet op artikel 5:45, tiende lid, Wet op het financieel toezicht en artikel 5, eerste lid, onderdeel i, Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft;
Besluit na openbare consultatie tot het navolgende:
Wettelijk kader
De Wet op het financieel toezicht stelt in artikel 5:45 bijzondere bepalingen en uitzonderingen op de meldingsplicht betreffende wijzigingen in zeggenschap en kapitaalbelang. Deze worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 3 van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen.
Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.
1. de berekening van aandelen in de uitgevende instelling waarop de desbetreffende financiële instrumenten of contracten betrekking hebben, plaatsvindt van 1 januari 2012 tot 1 oktober 2012 op basis van de delta adjusted calculatiemethode of op basis van de nominale calculatiemethode.
Vanaf 1 oktober 2012 vindt de berekening van aandelen in de uitgevende instelling waarop de desbetreffende financiële instrumenten of contracten betrekking hebben op basis van de delta adjusted calculatiemethode plaats.
2. iemand wordt niet geacht te beschikken over aandelen als bedoeld in artikel 5:45, tiende lid, Wet op het financieel toezicht indien hij een financieel instrument houdt of een contract heeft gesloten dat betrekking heeft op een index of een mandje aandelen, tenzij de aandelen in de index of het mandje 1% of meer vertegenwoordigen van het totaal aantal geplaatste aandelen van dezelfde soort óf de aandelen 20% of meer van de waarde van de effecten in de index of het mandje vertegenwoordigen, óf indien aan beide voorwaarden is voldaan.
3. wanneer een belang dat wordt gehouden via een mandje of index ‘passief’ wijzigt, dat wil zeggen zonder actieve inmenging door de belegger, leidt dit niet tot een melding van de substantiële deelneming als daardoor een drempelwaarde wordt bereikt, onder- of overschreden.
4. wanneer instrumenten betrekking hebben op meerdere mandjes en/of indices en in elk van de mandjes of indices een niet meldingsplichtig belang is opgebouwd, hoeven deze belangen niet geaggregeerd te worden, tenzij het opbouwen van de belangen in elk van de mandjes gebruikt wordt om de meldingsplicht te ontgaan.
Slotbepalingen
De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.
De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012. Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes.
Amsterdam, 27 december 2011
Stichting Autoriteit Financiële Markten,voorzitter,
Bestuurslid,
Inhoudsopgave
Wettelijk kader
Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht