1.
Deze afdeling is van toepassing op belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, geheven ten behoeve van een van de landen of een staatkundig onderdeel daarvan.
2.
Tot de belastingen naar het inkomen en naar het vermogen behoren mede belastingen naar bestanddelen van het inkomen of van het vermogen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen uit vervreemding van roerende of onroerende goederen, belastingen naar waardevermeerdering, alsmede belastingen naar het gehele bedrag van door ondernemingen betaalde lonen.
3.
De bestaande belastingen waarop deze afdeling van toepassing is, zijn:
a. zoveel Nederland betreft:
1°. de inkomstenbelasting;
2°. de loonbelasting;
3°. de vennootschapsbelasting;
4°. de dividendbelasting;
5°. de commissarissenbelasting;
6°. de vermogensbelasting;
b. zoveel Curaçao en Sint Maarten betreft:
1°. de inkomstenbelasting;
2°. de winstbelasting;
c. zoveel Aruba betreft:
1°. de inkomstenbelasting;
2°. de winstbelasting;
3°. de dividendbelasting.
Inhoudsopgave
- Algemene bepaling
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk II. Vermijding van dubbele belasting
+ Hoofdstuk III. Wederzijdse bijstand
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht